Tudományos Diákkör    
 
 
Felhívás
Meghívó 2023.
» Állatorvos szekciók
TDK zsűri
Biológus szekció
Díjak
Díjazottak
Fényképalbumok
Archívum
Szabályzat
Home » Állatorvos szekciók

Állatorvos szekciók

A pata hegyfalának és oldalfalának komputertomográfiás vizsgálata sántaságmentes angol telivér versenylovakban és díjugratásban versenyző sportlovakban
Szabó Luca V. évfolyam
Állatorvostudományi Egyetem, Lógyógyászati Tanszék és Klinika
Témavezető: Dr. Nagy-Schuller tot Peursum Annamária

Absztrakt:

Napjainkban a lovak álló helyzetű komputertomográfiás (computed tomography, CT) vizsgálata egyre szélesebb körben elérhető és használt diagnosztikai módszer, melynek során a lábvég az egyik leggyakrabban vizsgált tájék. Számos olyan kórképet ismerünk, ami a lovak szarutokját és az alatta fekvő irharéteget érinti és jelentősen befolyásolhatja a vastagságukat, ezért fontos adatot gyűjteni egészséges lovakban a szarutok és az alatta fekvő irha vastagságáról. Röntgen és mágneses rezonancia képalkotó eljárással már van elérhető szakirodalmi forrás ezen képletek vastagságáról, de CT mérésekről még nem publikáltak hasonló eredményeket.

Dolgozatom fő célja az volt, hogy referenciatartományt állítsak fel angol telivér versenylovakban és díjugratásban versenyző sportlovakban a szarutok és a hozzá kapcsolódó irharéteg komputertomográfiás felvételeken mérhető vastagságáról különböző mérési pontokon. További célom volt megvizsgálni, hogy a lovak kora, fajtája és mérete hatással van-e a különböző mérési pontokon kapott eredményekre.

Kutatásunkban 30 angol telivér galopplovat és 29 díjugratásban versenyző sportlovat vizsgáltunk, melyek mindegyike sántaságmentes volt. Sagittalis és transversalis CT rekonstrukciókon külön mértem a szarut, az irhát és a teljes vastagságot. A sagittalis síkban proximalis, középső és distalis mérési pontokon, a transversalis síkban medialisan és lateralisan végeztem méréseket. A mért értékekből egy referenciatartományt állítottam fel a két csoportban. Kétmintás független t-próbával és Mann-Whitney próbával vizsgáltuk a telivérek és ugrólovak, páros t-próbával és Wilcoxon próbával a pata medialis és lateralis oldala és az egyedek bal és jobb lába közötti esetleges különbségeket. Általánosított lineáris modellel összefüggést kerestünk a lovak testtömege és a hegyfal teljes vastagsága között.

Az ugrólovak értékei szignifikánsan nagyobbak voltak a szaru, az irha és a teljes vastagság tekintetében is, mint telivérekben. A teljes vastagság és az irha esetében a medialis oldal szignifikánsan vastagabb volt, mint a lateralis. A szaru esetében a lateralis oldal volt vastagabb telivérekben és a két vizsgált csoportot összevonva. Ugrólovaknál nem volt a medialis és a lateralis oldalon mért szaru vastagságában statisztikailag szignifikáns különbség. A bal és jobb láb között egyik csoportban sem találtunk statisztikailag szignifikáns különbséget. A testtömegnek csak marginális hatását tudtuk bizonyítani, de szignifikáns hatása nem volt a teljes vastagságra.

A kutatás során létrehozott referenciatartomány és a dolgozat egyéb eredményei segítik a klinikai esetek komputertomográfiás felvételeinek kiértékelését és értelmezését, továbbá referenciaként szolgálnak további kutatásokhoz.Előadások listája