Tudományos Diákkör    
 
 
Felhívás
Meghívó 2023.
Állatorvos szekciók
TDK zsűri
Biológus szekció
Díjak
Díjazottak
Fényképalbumok
Archívum
Szabályzat
1. §
2. §
» 3. §
4. §
5. §
Home » Szabályzat » 3. §

A TDT tevékenysége

3. §

 • Szükség esetén kisebb jelentőségű kérdésekben módosítja az egyetemi TDK szabályzatot, amennyiben nagyobb módosítás indokolt előterjesztést tesz a szenátushoz.
 • Dönt a TDK feladatokra rendelkezésre bocsátott pénzeszközök elosztásáról és felhasználásáról.
 • Kapcsolatot tart a TDK szakmai bizottságokkal, szakmai szervezetekkel, egyesületekkel.
 • Segíti és összehangolja a TDK nemzetközi kapcsolatait (alelnöki feladatkör).
 • Ismerteti az I. évfolyamos hallgatókkal a TDK munka intézményi lehetőségeit és jelentőségét.
 • Gondoskodik a kutatási témák (tanszékek, egyéb intézmények és üzemek által történő) rendszeres meghirdetéséről.
 • Szervezi és irányítja az évenként legalább egy alkalommal, lehetőleg az őszi félévben lebonyolítandó intézményi konferenciával összefüggő munkát.
 • Részt vesz a kétévenkénti OTDK előkészítésében és lebonyolításában.
 • Segíti a TDK munkák szakmai nyilvánosságának megteremtését, publikálásukat, hasznosításukat.
 • Dönt a különböző konferenciákra (külföldi társintézmények), tudományos egyesületek, társaságok rendezvényeire küldendő dolgozatokról.
 • Index bejegyzés kezdeményezésével és egyéb módon igazolja a TDK tagok tevékenységét ("Az xxxx. évi tudományos diákköri konferencián előadást tartott", "Az országos tudományos diákköri konferencián nívódíjat nyert.")
 • Javaslatot tesz a TDK munkát végző tagok és az azt kiemelkedően segítő oktatók, kutatók anyagi - erkölcsi elismerésére.
 • Indokolt esetben bármikor, de tanévenként legalább két alkalommal rendszeresen ülést tart az időszerű kérdések megoldása érdekében; határozatait szótöbbséggel hozza.
 • Az egyetem vezetőit szükség szerint, de legalább két évenként tájékoztatja a TDK munka időszerű kérdéseiről.
 • Ellátja a TDK tagok általános érdekképviseletét (intézményen belül és kívül, a tanulmányi idő alatt és az elhelyezkedés során egyaránt).