Tudományos Diákkör    
 
 
Felhívás
Meghívó 2023.
Állatorvos szekciók
TDK zsűri
Biológus szekció
Díjak
Díjazottak
Fényképalbumok
Archívum
Szabályzat
1. §
2. §
3. §
» 4. §
5. §
Home » Szabályzat » 4. §

TDK tagság

4. §

1. A TDK tagja lehet az a kifogástalan magatartású, magas szintű önképzésre vállalkozó II-V. évfolyamos hallgató, aki a TDK felvételét megelőző félév során legalább 3,50-es tanulmányi átlageredményt ért el, és akinek jelentkezését a TDT és az illetékes témavezető és tanszékvezető, vagy egyéb intézmény, üzem vezetője elfogadja. (A 3,50-es tanulmányi átlageredmény követelménye igen indokolt esetben, egyedi elbírálás alapján az évfolyam tanulmányi átlagának szintjéig leszállítható.)

2. A TDK tagok jogai:
 • A témavezetővel történt egyeztetés alapján - anyagi felelősség terhe mellett - igénybe vehetik térítésmentesen mindazon laboratóriumi, könyvtári, gazdasági és oktatástechnikai eszközöket, anyagokat, állatokat stb., amelyek a téma kidolgozásához szükségesek.
 • Agrár TDK alapítvány, WALTHAM-díj és egyéb TDK munka támogatásának elnyerésére pályázatot nyújthatnak be.
 • Munkájuk eredményét TDK dolgozat, diplomamunka készítés során felhasználhatják. Benevezhetnek az intézményi TDK Konferenciára, ahol azok a tagok, akik az írásbeli dolgozat bírálata során a megszerezhető maximális pontszám minimum 60%-át megkapják munkájukat előadásban is bemutathatják. A TDT és a témavezető javaslata alapján pedig az országos és külföldi TDK konferenciákon, vagy egyéb tudományos rendezvényeken is részt vehetnek, amit az Egyetem anyagilag is támogat.
 • Az intézményi TDK konferencián történt részvételt követő félévtől - tanulmányainak befejezéséig - 0,5 osztályzattal emelt kategóriájú ösztöndíjra jogosult.
 • Amennyiben a téma kidolgozásából publikációra alkalmas dolgozat, újítás, szabadalom stb. tárgyát képező eredmény születne, a TDK tag témavezetőjével történő egyeztetés alapján szerzői jogot élvez.
 • A TDK munka során halaszthatatlan tevékenység miatt, indokolt mulasztásaik igazolását a témavezetőtől kérhetik.
 • Az intézményi TDK konferencián előadásban is bemutatott dolgozatot szerzője diplomadolgozatként is benyújthatja. A TDK dolgozatok szerzőit az illetékes tanszék által az államvizsga bizottság elé automatikusan ajánlott jeles osztályzat illeti meg az állatorvosi szakon, az ettől való eltérést a tanszék vezetőjének indokolnia kell. Az alkalmazott zoológus szak hallgatói által bemutatott TDK dolgozatok diplomamunkaként - jeles osztályzattal - való elfogadásáról az Zoológiai Intézet javaslata alapján a TDT külön dönt. Az OTDK-n helyezést elért dolgozatot a TDT döntésétől függetlenül jeles minősítéssel kell az államvizsga bizottság elé terjeszteni.
 • A TDK tevékenységéről hivatalos tanúsítványokat (diákigazolványba, indexbe való bejegyzés, igazolás a doktori képzéshez, álláshely betöltéséhez stb.) kérhet.
 • A TDK ülésein tanácskozási, választói és szavazati joggal vesz részt. TDK tagságra a feltételeknek megfelelő valamennyi tag választható.
 • Lehetősége van részt venni a diplomaszerzést követő első intézményi, illetve a TDT javaslata alapján országos és nemzetközi TDK konferencián.
 
3. TDK tagok kötelessége:

Tanulmányi kötelezettségeik igényes teljesítése mellett végezzék diákköri munkájukat.
 • Tartsák be a munkarend, a munkavédelmi, a vagyonbiztonsági és tűzrendészeti előírásokat. A tudományos kutatás etikai normáinak betartása, és az egyetem méltó képviselete a TDK, valamint a tudományos élet különböző fórumain.
 • Munkájuk részletes vagy teljes lezárása TDK dolgozattal és annak bemutatása különböző szintű TDK konferenciákon.
 • A TDT határozatainak következetes végrehajtása.
 • A TDK munka népszerűsítése főleg az alsóbb évfolyamos hallgatók körében.